Độn cằm
 
 Hình ảnh trước và sau khi độn cằm đã khiến gương mặt trẻ trung hơn thấy rõ